PHP & MySQL

파일 업로드 구현. 쓰기, 수정

관리자 | 2013.01.21 15:09 | 조회 2910

function uploadfile($userfile,$tmpname,$i,$savedir)
{
if($userfile=='')
{ return ""; }
else
{
$ar_rx = array("JPEG","jpeg","JPG","jpg","gif","GIF","BMP","bmp","png","PNG","xls","XLS","csv","CSV");
$filename = $userfile;
$ex_filename = explode(".",$filename);
$extension = $ex_filename[sizeof($ex_filename)-1];
$filename = time() . "_" . $i. ".".$extension;
$dest = $savedir.$filename;
$cou = 1;

if(!in_array($extension,$ar_rx))
{
return;
}

while(1)
{
if(file_exists($dest))
{
$filename = time() . "_" . $i. "[$cou].".$extension;
$dest = $savedir.$filename;
$cou++;
}
else
{ break; }
}

if(!copy($tmpname,$dest))
{
echo "<script>alert('$tmpname 업로드에 실패하였습니다.'); history.back(); </script>";
exit;
}
if(!unlink($tmpname))
{
echo "<script>alert('업로드에 실패하였습니다.'); history.back(); </script>";
exit;
}
return $filename;
}
}
function uploadfile_mod($userfile,$tmpname,$i,$savedir,$last,$delfile)
{
$ar_rx = array("JPEG","jpeg","JPG","jpg","gif","GIF","BMP","bmp","png","PNG");
if($userfile=='')
{
if($delfile=='Y')
{ @unlink($savedir.$filename); return ""; }
else
{ return $last; }

}
else
{
@unlink($savedir.$filename);
$filename = $userfile;
$ex_filename = explode(".",$filename);
$extension = $ex_filename[sizeof($ex_filename)-1];
$filename = time() . "_" . $i. ".".$extension;
$dest = $savedir.$filename;

if(!in_array($extension,$ar_rx))
{
return;
}

$cou = 1;
while(1)
{
if(file_exists($dest))
{
$filename = time() . "_" . $i. "[$cou].".$extension;
$dest = $savedir.$filename;
$cou++;
}
else
{ break; }
}

if(!copy($tmpname,$dest))
{
echo "<script>alert('업로드에 실패하였습니다.'); history.back(); </script>";
exit;
}
if(!unlink($tmpname))
{
echo "<script>alert('업로드에 실패하였습니다.'); history.back(); </script>";
exit;
}
return $filename;
}
}

twitter facebook me2day 요즘
25개(1/2페이지)
PHP & MySQL
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
25 [PHP] 소녀나라 구인공고 사진 관리자 578 2018.04.17 12:54
24 [PHP] Zen HTML Selectors 관리자 3854 2014.03.12 17:16
23 [PHP] zen coding~! 젠코딩 Zen HTML Elements 관리자 4708 2014.03.12 17:16
22 [PHP] 에디트 플러스 zen coding CSS 관리자 4782 2014.03.12 17:16
21 [PHP] php + jquery ajax + json 관리자 3771 2014.03.04 15:30
20 [PHP] php 엑셀 파일 생성시 한글깨짐 관리자 5734 2014.02.21 16:31
19 [PHP] 날씨 API, 기상청 날씨 파싱 관리자 7430 2014.01.22 15:32
18 [PHP] 도로명주소 관리자 3734 2014.01.09 11:39
17 [PHP] PHP, AJAX, JSON 리턴 관리자 5213 2013.10.18 17:49
16 [PHP] PHP 변수 초기화 및 조건부 할당 관리자 4225 2013.09.25 00:57
15 [PHP] 킴스큐 썸네일 사이즈 변경 관리자 3042 2013.07.16 14:14
14 [PHP] 간단하게 만드는 캐싱 사진 관리자 3448 2013.05.21 14:11
13 [PHP] 웹문서 긁어와서 저장 관리자 4685 2013.05.10 12:37
12 [PHP] 팝업방지 BHO 사진 관리자 4569 2013.02.28 14:54
11 [PHP] 강제로 파일다운로드 되게 관리자 6873 2013.01.21 16:31
10 [PHP] 리눅스 서버관리 관리자 2636 2013.01.21 15:14
9 [PHP] SI, SM, ERP, EIP, EAI, CMMS, CRM, SCM, GW, KMS 관리자 6337 2013.01.21 15:13
8 [PHP] eclipse 3.7 pdt php 셋팅방법 첨부파일 관리자 3989 2013.01.21 15:12
7 [PHP] PHP 개발 보안가이드 첨부파일 관리자 5330 2013.01.21 15:10
>> [PHP] 파일 업로드 구현. 쓰기, 수정 관리자 2911 2013.01.21 15:09
많이 본 글
댓글 많은 글